Privacy verklaring

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

U leest op dit moment de privacy verklaring van Ervaring door Groei. Ervaring door Groei is een organisatie die zich richt op educatie. Er zijn situaties waarin uw gegevens door Ervaring door Groei verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als u u niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Ervaring door Groei, neem dan gerust contact op!

Bedrijfsgegevens
Naam: Groei door Ervaring
Adres: Pasteurstraat 6, 2811DX Reeuwijk
Tel: 06-53401121
Mail: info@groeidoorervaring.nl
KVK 58790594
AGB Code Zorgverleners 90-048636
AGB Code Praktijk 90-057151

Groei door Ervaring verwerkt persoonsgegevens over u, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons  heeft verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken in het EPD (Elektronisch Patiënten Dossier):

 • Naam, achternaam
 • Adres
 • e-mailadres
 • mobiele telefoon
 • bankrekeningnummer en naam rekeninghouder
 • banknaam (bic)
 • handtekening
 • geboortedatum
 • burgerservicenummer

Naast gewone persoonsgegevens verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens over u wanneer u deze gegevens aan ons verstrekt. De volgende bijzondere persoonsgegevens worden gebruikt:

 • Informatie over allergie, medicijnen.

Doel gegevens

Groei door Ervaring verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voorbereiden van de uit te voeren diensten
 • Bellen of e-mailen om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • Afhandelen van betalingen
 • Informeren over wijzigingen in onze diensten.

Ontvangers

De gegevens die Groei door Ervaring ontvangt en verwerkt, worden beheerd d.m.v.:

Host emailDe e-mail van bedrijfsnaam wordt gehost bij QDC. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Google.

Back upsDe back-ups van het EPD worden gehost door QDC. Gegevens die jij achterlaat en behoeve van het EPD zijn op de server van QDC opgeslagen

Bank. De bank ontvangt bankrekeningnummers, gekoppeld aan namen om de financiële verwerking ten uitvoer te brengen.

Website.www.groeidoorervaring.nlmaakt gebruik van cookies om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dit is een gebruikelijke manier van werken, omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die wij, via cookies, registreren bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Groei door ervaring gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

U kunt ervoor kiezen deze cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken van de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Met bovenstaande leveranciers is een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin afspraken gemaakt zijn over het gebruik van de benodigde persoonsgegevens.

Opslag periode

Groei door Ervaring bewaart uw persoonsgegevens volgens de wettelijke bewaartermijn van vijftien jaar, tenzij anders overeengekomen.

Contact opnemenOp het moment dat je contact opneemt met Groei door Ervaring via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Financiële gegevens De gegevens die Groei door Ervaring nodig heeft voor de financiële administratie worden conform de wettelijke regelingen maximaal 7 jaar bewaard.

Beveiliging

Groei door Ervaring neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Groei door Ervaring maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Groei door Ervaring of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Groei door Ervaring verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via het contactformulier.

Uw rechten

Recht op inzage, correctie en verwijdering van eigen gegevens

Groei door Ervaring biedt u, wanneer u daarom schriftelijk verzoekt, binnen vier weken inzage in uw dossier. Een verzoek om correctie wordt, na schriftelijk verzoek in behandeling genomen, waarna u binnen vier weken antwoord ontvangt. Indien u wenst dat het dossier volledig wordt verwijderd, kun u dit ook schriftelijk kenbaar maken.

Recht op overdracht

Mocht u gegevens nodig hebben die bij Groei door Ervaring opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan hebt u het recht op overdracht. Hierbij dient Groei door Ervaring al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op intrekking van verleende toestemming

Indien u uw verleende toestemming wenst in te trekken, verzoeken wij u dit schriftelijk kenbaar te maken Het gebruik maken van deze rechten kan via mailadres onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Recht op het indienen van een klacht

Bent u niet tevreden over de verwerking van uw persoonsgegevens? Laat het ons dan weten. U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u doen via: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

Plichten

Informatieverstrekking aan derden.

Groei door Ervaring verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang, het uitvoeren van een overeenkomst of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Groei door Ervaring verstrekt alleen persoonsgegevens van cliënten aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met de client of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Indien het wenselijk is in het belang van de client om gegevens aan derden te verstrekken, zal bij de start van de begeleiding/behandeling een machtiging worden getekend oor de client. Deze machtiging wordt verwerkt in het digitale dossier van de client is is geldig voor de gehele duur van de begeleiding/behandelring zoals overeengekomen in het behandelplan. Client kan ten allen tijde- schriftelijk- bij Groei door Ervaring aangeven dat hij/zij de machtiging wil intrekken.

Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om offertes te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Groei door Ervaring de betreffende dienst niet aanbieden. Gegevens worden niet gedeeld buiten de EU. Groei door Ervaring behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Groei door Ervaring dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Groei door Ervaring te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via de contactpersoon.

Datalek

Groei door Ervaring heeft een meldplicht bij het ontstaan van een datalek, alsmede een registratieplicht van datalekken die zich hebben voorgedaan. Voor de registratie hiervan is een format gemaakt, welke op Onedrive wordt bewaard.

AVG werkwijze

Dit document is een naslagwerk voor het reglement en de werkwijze omtrent de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alle door Groei door Ervaring ingehuurde partijen zijn op de hoogte van het bestaan van dit document en hebben door het tekenen van de arbeidsovereenkomst conform artikel 8 ingestemd met geheimhouding. De voor hen relevante aanvullende afspraken met betrekking tot de AVG zijn in een apart document – Artikel 8.1: AVG werkwijze – opgenomen en dienen door alle partijen te worden getekend.

 1. Snijder, ook wel ‘opdrachtgever’ en N. Voorsluijs, zijn aangewezen als functionarissen gegevensbescherming van Groei door Ervaring. Zij zijn bereikbaar via het contactformulier op de website www.groeidoorervaring.nl

Artikel 8.1: AVG werkwijze voor Mede behandelaren

Hierbij verklaren opdrachtgever, Groei door Ervaring, en opdrachtnemer, (naam), het volgende te zijn overeengekomen:

Opdrachtnemer heeft kennis genomen van de werkwijze van Groei door Ervaring met betrekking tot de AVG. Door het aannemen van de opdracht, is opdrachtnemer akkoord gegaan met de geheimhoudingsplicht zoals beschreven in artikel 8 van de opdrachtbevestiging. Tevens is opdrachtnemer op de hoogte gebracht van de werkwijze van opdrachtgever omtrent de AVG en de wens van opdrachtgever om alle opdrachtnemers volgens deze werkwijze te laten werken.

Hierbij bevestigt opdrachtnemer dat hij kennis heeft genomen van de volgende wensen van opdrachtgever:

  • De apparatuur van opdrachtnemer waarop cliënt gegevens worden verwerkt en/of bewaard, worden dusdanig beveiligd dat enkel opdrachtnemer toegang heeft tot het desbetreffende account op de desbetreffende apparatuur;
  • Er wordt door opdrachtnemer altijd gewerkt via een beveiligde (wifi)verbinding;
  • Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtnemer om zijn/haar apparatuur up to date te hebben, dat wil zeggen dat hij/zij werkt met een nieuwe versie van de software om een beveiligingslek te voorkomen;
  • Voor alle programma’s waar cliënt gegevens worden verwerkt en/of bewaard, zoals email, ‘Mijn Zorgdeclaratie’, Onedrive, is tweestaps verificatie nodig. Aan opdrachtnemers is door opdrachtgever uitgelegd wat dit inhoudt;
  • Alle emails die worden gestuurd waarin cliënt gegevens worden verwerkt en/of bewaard, worden verstuurd vanuit de …@groeidoorervaring.nl mail;
  • Bij het intern sturen van emails, mag alleen het cliënt nummer, zoals te vinden op de cliënt lijst in Onedrive, alsmede de initialen van de cliënt worden gecommuniceerd. Het is niet nodig om naam, adres en andere cliënt gegevens intern te communiceren via de mail;
  • Alle emails die naar derden worden gestuurd, worden verstuurd door opdrachtgever via karien@groeidoorervaring.nl. Opdrachtnemer stuurt hiervoor een email naar opdrachtgever, met het verzoek om X bestand voor X cliënt (geïdentificeerd op basis van cliënt nummer) naar X derde partij te sturen;
  • Registraties van afspraken tussen opdrachtnemer en cliënt, worden te allen tijde gedaan in ‘Mijn Zorgdeclaratie’;
  • Het downloaden van documenten met cliënt gegevens vanuit de cloud op de eigen apparatuur is niet toegestaan;
  • Cliënt gegevens worden na het afsluiten van de begeleiding/behandeling alleen nog volgens de wettelijke bewaartermijn op de server, welke is beveiligd met een wachtwoord, door opdrachtgever opgeslagen. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het doorgeven aan opdrachtgever dat het dossier kan worden gesloten. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste afhandeling daarvan, inclusief het opschonen van de gegevens uit de cloud en het op de server zetten;

Indien bestanden direct vanuit de cloud worden verstuurd, worden deze bestanden voor derden altijd op ‘alleen lezen’ gezet.

Komt u er met ons niet uit dan kunt u voor klachten en geschillen terecht bij:

https://www.de-nfg.nl/wkkgz.html of:

https://skjeugd.nl/tuchtrecht/klachten/ik-heb-een-klacht/