Klachtenreglement Groei door Ervaring -kind en jeugd

Klachtenbehandeling door klachtencommissie met onafhankelijke voorzitter. De klachtenfunctionaris is een lid van de klachtencommissie.

Alle medewerkers van Groei door Ervaring doen uiteraard hun uiterste best om goede, betrouwbare en kwalitatieve zorg te bieden aan onze cliënten. Wij nemen onze verantwoordelijkheid daarin uiterst serieus en willen bekend staan om onze hoge kwaliteit van zorg- en dienstverlening. Desondanks kan het helaas weleens voorkomen dat er zaken zijn binnen de hulpverlening die niet geheel verlopen zoals gewenst en de cliënt ontevreden is over (een deel van) het zorgtraject.

Wij vragen onze cliënten ontevredenheid of op- of aanmerkingen rondom de geboden hulpverlening zo snel mogelijk met zijn of haar behandelaren te bespreken. Wij willen dan graag met de cliënten in gesprek om na te gaan wat er aan de hand is en vooral te kijken welke verbeteringen en afspraken er nodig zijn om de hulpverlening goed te laten verlopen. Dit in ieders belang, omdat het voorop staat dat de cliënt de juiste hulp krijgt om te herstellen en te groeien.

Mocht dit onvoldoende hebben geholpen en wilt u als cliënt een klacht indienen dan hanteren wij hiervoor de volgende procedure:

 • De eerste stap is dus tijdens het behandeltraject uw onvrede kenbaar maken bij de betrokken behandela(a)r(en) zodat jullie gezamenlijk in gesprek kunnen gaan over welke verbeteringen er gewenst zijn.
 • Komen jullie er onvoldoende uit met elkaar dan kunt u als cliënt aangeven dat hij/zij wil dat er een andere behandelaar vanuit Groei door Ervaring aanwezig is bij een gezamenlijk gesprek om alsnog tot een oplossing te komen zodat de behandeling positief voortgezet kan worden.
 • Komen jullie er onverhoopt dan nog niet uit, dan kunt u de klacht schriftelijk indienen bij de directie van Groei door Ervaring middels:Groei door Ervaring
  Pasteurstraat 6,  2811DX Reeuwijk
  Mail: info@groeidoorervaring.nl

Definities

 • Een klacht is: het kenbaar maken van ongenoegen dan wel het kenbaar maken van een verzoek tot tussenkomst, komende van de cliënt als gebruiker van de gezondheidszorg.
 • Een klager: de jeugdige, ouder, ouder zonder gezag, voogd, degene die anders dan als ouder samen met de ouder het gezag over de jeugdige uitoefent of een pleegouder

Een klacht kan op de volgende wijze bij de klachtenfunctionaris binnenkomen:

 • Via een brief aan de directie/klachtencommissie
 • De klachtencommissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en een lid dat bij Groei door Ervaring betrokken is bij de bedrijfsvoering en, een lid die bij Groei door Ervaring betrokken is bij de inhoudelijke kant van de zorg.

Wij vragen u dan de klacht zo kort en beknopt mogelijk te beschrijven. Denk hierbij aan: ‘wie’, ‘wat’, ‘wanneer’ en ‘waar’. Er wordt dan binnen 5 werkdagen telefonisch contact met u opgenomen. Wij zullen dan met u in gesprek gaan over de klacht, d.m.v. Hoor-en Wederhoor, met als doel deze naar tevredenheid op te lossen.

Tips bij het opstellen van een klachtbrief

 • Formuleer de klacht concreet, helder en bondig.
 • Houd uw klachtbrief overzichtelijk. Breng een duidelijke structuur aan.
 • Schetst u een situatie waarover u niet tevreden bent? Vat uw klacht daarover dan aan het slot van die passage samen. Bij voorkeur concreet en in één heldere zin.
 • Zijn er meerdere situaties waarover u niet tevreden bent? Vat uw klachten dan telkens per punt samen. Het kan voor het overzicht dan helpen de klachten de nummeren.

Alle klachten inzake een wettelijke overtreding zoals bijv. seksueel misbruik, diefstal en heling waarbij een cliënt dan wel hulpverlener van het organisatie is betrokken, dienen door de klachtenfunctionaris rechtstreeks aan zijn/haar direct leidinggevende gemeld te worden, die onverwijld de directie informeert. De klachtencommissie streeft ernaar de totale procedure binnen drie weken af te ronden. Wanneer er een klacht ontvangen is, ontvangt u via de mail de route.

De klachtencommissie bepaalt hoe de klacht en afhandeling binnen de organisatie wordt gecommuniceerd. Tijdens de kwartaalvergadering geeft de klachtencommissie indien nodig een terugkoppeling.  Indien er bijzonderheden/trends zijn, dan geeft de commissie dit aan.

Groei door Ervaring geeft binnen 4 weken aan de klachtencommissie door welke maatregelen zij naar aanleiding van de uitspraak neemt/heeft genomen.

Voor meer informatie over het indienen van een klacht bij Groei door Ervaring kunt u hier terecht: https://tuchtrecht.skjeugd.nl/tuchtrecht/klachten/wat-is-een-tuchtklacht/. Nadat u bij het SKJ een klacht heeft ingediend zal deze verder worden behandeld zoals door SKJ geldende richtlijnen.

Heeft uw klacht betrekking op de verwerking van uw persoonsgegevens? Laat het ons dan ook weten, dan kunnen wij dit zo snel mogelijk oplossen. Bent u onverhoopt niet tevreden over onze interne klachtenafhandeling hierover, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u doen via: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

Jeugdstem

Een andere mogelijkheid is om een vertrouwenspersoon in te schakelen via Jeugdstem. Jeugdstem is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Je kan bij hen terecht voor informatie, advies en ondersteuning. Jeugdstem is een zelfstandige stichting en de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van een instelling voor jeugdzorg. Daarnaast is de hulp van Jeugdstem gratis.

De vertrouwenspersonen zijn er voor kinderen, jongeren en ouders. Ze helpen bij:

 • Geeft informatie over je rechten en rechtspositie
 • Ondersteunt jou als je klachten hebt over de jeugdzorg
 • Draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg

Kom in contact met Jeugdstem:
Telefoon: 088 – 555 1000 (gratis)
Chatten via de website: www.jeugdstem.nl (ma. t/m do. 16.00-20.00 & vrij. 15.00-17.00)