Algemene voor­waarden

Hieronder treft u algemene voorwaarden aan zoals deze gelden voor de overeenkomsten tussen therapeute en cliënt. 

Beroepsprofessionaliteit

1.      De vaktherapeut is lid van de Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie. Deze vereniging is aangesloten bij de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Meer  informatie over de FVB kunt u vinden op www.vaktherapie.nl

2.      De vaktherapeut is tevens aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorg Voor meer informatie zie www.de-nfg.nl 

3.      De Systeemtheraeut is lid van Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezins Therapie ( NVRG). Meer informatie over de NVRG kunt u vinden op www.nvrg.nl

4.      Medewerkers zijn Stichting Kwaliteit en Jeugd ( SKJ). Meer informatie over de SKJ kunt u vinden op www.SKJ.nl

5.      De behandelaar handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de FVB

6.      In geval van klachten is het eerste advies om uw ontvrede eerst met de therapeut te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Lukt dat niet, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen. Deze is te vinden op de FVB website en ligt ter inzage in de wachtruimte van de praktijk. 

Algemeen

1.      Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.

2.      De zittingen zullen plaatsvinden op het praktijkadres Pasteurstraat 6 Reeuwijk

3.      Incidenteel worden sessies opgenomen op video t.b.v. reflectiedoeleinden van de therapeute. Dit gebeurt uitsluitend met schriftelijke toestemming van de cliënt.

Behandeling

1.      In de beginfase wordt een (voorlopige) behandeldoelstelling geformuleerd.

2.      Uw eigen doelstellingen en wensen zijn de leidraad voor de therapie. Regelmatig vindt evaluatie plaats of de therapie u op weg helpt om de gestelde doelen te bereiken.

3.      Individuele therapiesessies duren duren 45 of 60 minuten per keer. Groepstherapie sessies duren gemiddeld tussen de 75 em 90 minuten per keer. De therapiesessies vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.

4.      De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners/betrokkenen.

5.      Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGMO). Deze kunt u opvragen bij uw therapeut.

6.      Op het moment dat de therapeut ziek is vindt er geen vervanging plaats. De therapie gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.

7.      In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de therapie stopgezet. 

8.      Cliënten dienen op tijd aanwezig te zijn. Is een cliënt te laat, dan gaat dit van zijn of haar sessietijd af.

Aanvulling bij behandeling van kinderen:

1.      De wettelijke vertegenwoordiger(s) (beide ouders c.q. gezinsvoogd) geven middels een handtekening schriftelijk toestemming voor het starten van de therapie.

2.      Middels regelmatige oudergesprekken worden de ouders/verzorgers op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van hun kind. 

3.      De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met het dossier van uw kind. Indien nodig kan de therapeut met toestemming van de ouders/verzorgers informatie opvragen en/of verstrekken aan andere hulpverleners/betrokkenen.

4.      Ouders/verzorgers kunnen altijd tussendoor vragen stellen. Het kan ook zijn dat er voor het kind een belangrijke/ingrijpende gebeurtenis tussentijds plaatsvindt, die van belang is voor de therapie. Ouders/verzorgers kunnen dat telefonisch of via email tussentijds kenbaar maken.

5.      Wanneer de therapeut van mening is dat het kind of zijn of haar omgeving in een hulpbehoevende situatie verkeert (bijvoorbeeld fysieke of emotionele bedreiging), heeft hij de plicht dit te bespreken met zowel cliënt als ouders. Tevens heeft de therapeut de wettelijke verplichting om hiervan melding te doen bij betreffende instanties. http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/hulp-bieden/meldcode

Particuliere Tarieven

1.      . Voor een uitgebreid overzicht van tarieven zie de  LINK WEBSITE TARIEVEN

2.      De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.

3.      U dient zelf te vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de therapeut lid is van de Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie en de Nederlandse Federatie voor Gezondheidszorg. En ook aangesloten is bij de FVB. Voor een vergoedingsoverzicht van verzekeraars die vaktherapie drama vergoeden kunt u kijken op Zorgwijzer

4.      Op het eind van de maand krijgt u via uw emailadres de factuur toegestuurd. Deze factuur kunt u tevens gebruiken voor het declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering.

5.      Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Bij niet betalen binnen 14 dagen na factuurdatum kan de therapeute de cliënt een betalingsherinnering sturen.Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen aan u worden doorberekend.

6.      Bij een betalingsachterstand is de therapeute – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet- verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan. 

Annulering van de therapie

1.      Natuurlijk kan het voorkomen dat u (of uw kind) ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdig annuleren voor de afspraak, is de therapeute gerechtigd de gereserveerde tijd naar alle redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen.

2.      De therapeute behoudt zich het recht voor om, in geval van overmacht, de datum, tijd of locatie van de therapie te wijzigen.

Materialen

1.      In geval van beschadigingen aan de ruimte of de materialen van de therapeute, veroorzaakt door de cliënt, zal de therapeute de kosten hiervan verhalen op de cliënt

Afronding therapie:

1.      De therapie zal worden afgesloten met een eindgesprek. Hierbij dient u aanwezig te zijn.

2.      Op verzoek van de cliënt of diens ouders/ verzorgers en tegen betaling kan er bij aanvang van de therapie een behandelcontract worden geschreven en kan de therapie worden afgesloten met een eindrapportage.

3.      Indien de cliënt een klacht kenbaar maakt over de therapie, gaat de therapeute hierover in gesprek met de cliënt met als doel: de klacht verhelpen, zodat beide partijen tevreden zijn over de uitgevoerde behandeling en de eventuele oplossing.

Opzegging

1.      Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde  opzeggen. De cliënt is dan verplicht tot betaling van de nota’s voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.